Richard Owen and a giant Moa skeleton, c. 1879

Richard Owen and a giant Moa skeleton, c. 1879